HP Deskjet 5652 Color Inkjet Printer - yazýcý yazdýrma yapmýyor

background image

yazýcý yazdýrma yapmýyor

aþaðýdakileri doðrulayýn

Yazýcý bir güç kaynaðýna baðlý durumda.

Kablo baðlantýlarý saðlam.

Yazýcý açýk.

Yazýcý kartuþlarý

doðru takýlmýþ

.

Kaðýt veya diðer yazdýrma ortamý Giriþ tepsisine doðru yüklenmiþ.

Yazýcýnýn üst kapaðý kapalý.

Arka Eriþim Kapaðý veya isteðe baðlý iki yüze otomatik baský modülü veya
takýlý.

yazýcý ýþýklarýný kontrol edin

Yazýcý ýþýklarý yazýcý durumunu gösterir ve sizi olasý sorunlara karþý uyarýr.

Daha fazla bilgi için, bkz:

yazýcýnýn ýþýklarý yanýyor veya yanýp sönüyor

.

yazýcý kablo baðlantýsýný denetleyin

USB yazýcý kablosu kullanýyorsanýz ve kablo bir USB hub'a baðlýysa yazdýrma
çakýþmasý olabilir. Çakýþmayý gidermenin iki yolu vardýr:

Yazýcýnýn USB kablosunu doðrudan bilgisayara baðlayýn veya

Yazdýrýrken, merkeze baðlý baþka USB aygýtlarýný kullanmayýn.

yazýcý açýlmýyorsa

Yazýcý çok fazla miktarda güç çekiyor olabilir.

1. Elektrik prizinden güç kablosunu çýkarýn.

2. Yaklaþýk 10 saniye bekleyin.

3. Güç kablosunu tekrar takýn.

4. Yazýcýyý açmak için

Güç

düðmesine basýn.

Yazýcý yine açýlmýyorsa, aþaðýdaki yönergeleri izleyin:

Yazýcýyý baþka bir elektrik prizine takýn veya

Yazýcýyý, akým regülatörü yerine doðrudan bir elektrik prizine takýn.

background image

yazýcý hala yazdýrmýyorsa

Sorunu en iyi biçimde tanýmlayan konuyu seçin:

kaðýt sýkýþmasý

kaðýt bitti iletisi

yazýcý kaðýdý kabul etmiyor