HP Deskjet 5652 Color Inkjet Printer - yazýcý kartuþlarýný ayarlama

background image

yazýcý kartuþlarýný ayarlama

Yeni bir yazdýrma kartuþu takýldýktan sonra, yazýcý yazdýrma kartuþlarýný
otomatik olarak kalibre eder. En iyi yazdýrma kalitesini saðlamak için diðer
zamanlarda da yazdýrma kartuþlarýný kalibre edebilirsiniz.

Yazýcý kartuþlarýný ayarlamak için:

1. Düz beyaz kaðýt yýðýnýný Giriþ tepsisine yükleyin.

3.

Yazýcýyý Ayarla

düðmesini týklatýn.

4.

Ayarla

düðmesini týklattýktan sonra ekrandaki adýmlarý uygulayýn.

2. Yazýcý bakýmý bölümüne gidin.