HP Deskjet 5652 Color Inkjet Printer - jetdirect 310x

background image

hp jetdirect 310x belgeleri

Yazdýrma sunucularý, yazýcýnýzý uygun bir yere yerleþtirerek doðrudan aða
baðlamanýzý saðlar. hp Jetdirect 310x Fast Ethernet harici yazdýrma sunucusu, að
yeteneðine ve USB baðlantý noktasýna sahip çok çeþitli hp yazýcýlarýný herhangi bir
ana iþletim sistemiyle að üzerinde veya Internet'te paylaþtýrmanýn basit ve güvenilir
bir yoludur.

hp J6035A#aba Jetdirect 310x

USB yazýcý baðlantýsý

Ethernet ve Fast Ethernet

Katýþtýrýlmýþ Web sunucusu

TCP/IP, IPX/SPX doðrudan modu, Apple EtherTalk aðlarý

DLC/LLC, FTP ve IPP

Windows 95, 98, 2000, Me, XP ve NT 4.0, Mac OS, Novell NetWare, hp-UX,
Solaris (SPARC sistemlerinde), SCO UNIX, LINUX, IBM AIX, MPE-IX ve Artisoft
LANtastic

Ýlgili belgeleri görüntülemek için aþaðýdaki seçeneði týklatýn:

kullanýcý kýlavuzu